سفارش تبلیغ
صبا

دختران حوا

دل نبند...

 باور کن ...آنکس که وعده ی همیشه ماندن را میدهدرفتنی تر است...دل نبند...

 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:56 صبح ] [ رویا ] نظر


نیامده بودی که بمانی...


نیامده بودی که بمانی...

چند روزی....

گذرت افتاد به سرنوشت من.....

آمده بودی که روزگارم را....

سیاه کنی و....

بروی.....


 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:50 صبح ] [ رویا ] نظر


به خاطر دیگری دلم را شکست و رفت...

 


گفتم:خدااااایاااااا


به خاطر دیگری دلم را شکست و رفت...


بدون او چکار کنم؟؟!گفت:نگران نباش...اوهم برای خوشبختی با یارشبه آسمانم رو می اندازد...!!

 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:47 صبح ] [ رویا ] نظر


چقدر عجیب است دریا...

 چقدر عجیب است دریا...همینکه غرقش میشویپس میزند تورادرست مثل آدمها...[ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:43 صبح ] [ رویا ] نظر


هواییت کرد و...

 


گاهی دلت


هوای همانی را میکند

که...

هواییت کردو...

رفت...

 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:38 صبح ] [ رویا ] نظر


::