سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

دختران حوا

نیامده بودی که بمانی...


نیامده بودی که بمانی...

چند روزی....

گذرت افتاد به سرنوشت من.....

آمده بودی که روزگارم را....

سیاه کنی و....

بروی.....


 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:50 صبح ] [ رویا ] نظر


به خاطر دیگری دلم را شکست و رفت...

 


گفتم:خدااااایاااااا


به خاطر دیگری دلم را شکست و رفت...


بدون او چکار کنم؟؟!گفت:نگران نباش...اوهم برای خوشبختی با یارشبه آسمانم رو می اندازد...!!

 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:47 صبح ] [ رویا ] نظر


چقدر عجیب است دریا...

 چقدر عجیب است دریا...همینکه غرقش میشویپس میزند تورادرست مثل آدمها...[ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:43 صبح ] [ رویا ] نظر


هواییت کرد و...

 


گاهی دلت


هوای همانی را میکند

که...

هواییت کردو...

رفت...

 [ یکشنبه 93/7/27 ] [ 10:38 صبح ] [ رویا ] نظر


::